ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ

ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ