លោក Carlos Garrido

ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីសេះតាំងពីវ័យក្មេង។ ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននិងប្រាប់រឿងថ្មីៗអំពីសត្វទាំងនេះណាស់។ ហើយវាគឺថាប្រសិនបើអ្នកថែរក្សាពួកគេឱ្យបានល្អប្រសិនបើអ្នកផ្តល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការអ្នកនឹងទទួលបានសំណងច្រើន។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវមានការអត់ធ្មត់បន្តិចបន្តួចជាមួយសេះពីព្រោះពួកគេអាចនាំមកនូវអ្វីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងសេះនីមួយៗ។

លោក Carlos Garrido បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៨ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៦