កសិដ្ឋាន stud យោធា

កសិដ្ឋាន stud យោធានិងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ

អ្វីដែលគេហៅថា "យូហ្គូដាមេហ្គាធី" បានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីសង្គ្រាម ...

publicidad