இராணுவ வீரியமான பண்ணை

இராணுவ வீரியமான பண்ணை மற்றும் ஸ்பெயினில் அதன் மையங்கள்

"யெகுவாடா மிலிட்டர்" என்று அழைக்கப்படும் ஒன்று ஸ்பெயினில் யுத்தத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சமூக மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களுக்குப் பிறகு தொடங்கியது ...

மரே மற்றும் நுரை

குதிரைகளின் இனப்பெருக்கம் எப்படி?

குதிரையின் உலகத்திற்குள் நாம் விரும்பும் அனைவருக்கும் மிகவும் சுவாரஸ்யமான பல அம்சங்களையும் மாறுபாடுகளையும் காண்கிறோம் ...

விளம்பர
வெப்பத்தில் குதிரைகள்

மாரஸில் வெப்பம் அல்லது எஸ்ட்ரஸ் சுழற்சி

மரே வசந்த காலத்தில் அல்லது கோடையின் தொடக்கத்தில் வெப்பத்தில் செல்கிறது, அதாவது, இது பருவகால பாலிஸ்ட்ரிக் ஆகும், அதாவது ...