පෝලෝ අශ්වයන් රැකබලා ගන්න

පෝලෝ අශ්වයන් යනු ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන් විසින් අතිශයින්ම රැකබලා ගන්නා සතුන් වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් මෙම ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩකයින් ...