අශ්වයා සහ මිනිසුන් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය

වෙනත් සතෙකු වෙත ළඟා වීමට පෙර, අශ්වයා එය දෙස බලා, අවකාශය හා දුර නිර්මාණය කරයි. ස්වභාවයෙන්ම මිනිසුන් සමීප වීමට නැඹුරු වේ ...

publicidad