ජෙනී මොන්ග්

අශ්වයන් දිගු කලක් තිස්සේ මගේ ජීවිතයේ කොටසක් වී ඇත. මම ඉබ්බෙකු වූ දා සිට ඡායාරූප ගැන මවිතයට පත් වූ අතර ඊටත් වඩා සජීවීව සිටිමි. මම ඔවුන් ඇදහිය නොහැකි සතුන් ලෙස සලකමි, ඉතා අලංකාර, නමුත් ඉතා බුද්ධිමත් ය.

ජෙනී මොන්ග් විසින් 45 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත