រ៉ូសាសាន់ហ្សា

តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំបានដឹងថាសេះគឺជាសត្វដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះដែលអ្នកអាចមើលឃើញពិភពលោកពីទស្សនវិស័យមួយផ្សេងទៀតរហូតដល់ចំណុចនៃការរៀនសូត្រជាច្រើនអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ។ ពិភពលោកដែលមានភាពទាក់ទាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចពិភពលោកមនុស្សហើយពួកគេជាច្រើនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនភាពស្មោះត្រង់និងលើសពីអ្វីដែលពួកគេបង្រៀនអ្នកថាសម្រាប់ពេលជាច្រើនពួកគេអាចដកដង្ហើមរបស់អ្នកចេញ។

រ៉ូសាសាន់ឆេសបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១២៤ មាត្រាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៤