ស្ត្រីនៅលើសេះ

ពិព័រណ៍សេះ

តើអ្នកស្គាល់ពិព័រណ៍សេះទេ? សត្វសេះនិងមនុស្សបាននៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដូច្នេះយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ…