វីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់សេះ

វីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់សេះ

នៅក្នុងពិភពសត្វប្រភេទនីមួយៗត្រូវការការរួមចំណែកប្រកបដោយតុល្យភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីអភិវឌ្ឍឱ្យបានត្រឹមត្រូវ, …

publicidad

ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ rhinopneumonitis

ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានជំងឺរលាកទងសួតដែលមានលក្ខណៈស្មើគ្នា។ គឺ​អំពី…